Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Dyledion sy’n flaenoriaeth a dyledion na sy’n flaenoriaeth

 1. Dyledion sy’n flaenoriaeth a dyledion na sy’n flaenoriaeth
 2. Cyfrifon banc a dyledion
 3. Llunio taflen gyllideb
 4. Negodi taliadau llai o ran eich dyledion
 5. Cynlluniau Rheoli Dyled Am Ddim
 6. Gorchymyn Gweinyddu
 7. Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled
 8. Trefniant Gwirfoddol Unigol
 9. Methdaliad
 10. Dileu Dyledion
 11. A fyddaf yn cael fy 'nghosbrestru’?
 12. Beth mae credydwyr yn medru ei wneud os nad wyf yn talu?
 13. A ddylem ddweud wrth y credydwyr am fy iechyd meddwl?
 14. Sicrhau help gan gynghorydd arbenigol
 15. Camau nesaf

Priority debts

Beth yw dyled?

Mae dyled yn swm o arian sy’n ddyledus gennych i fudiad neu berson arall. Mae’r mudiad neu’r person yr ydych yn eiddo’r arian iddo yn cael ei alw’n ‘gredydwr’.

Nid yw biliau normal, er enghraifft, rhent, morgais neu filiau drydan yn ddyledion. Maent yn dreuliau hanfodol Os ydych yn methu â thalu’r dyledion yma, mae’r arian sy’n ddyledus yn cael ei alw’n ddyled.

Ceisiwch wahanu eich dyledion i mewn i ddau grŵp. Rydych yn medru sicrhau bod y dyledion pwysicaf yn cael eu talu’n gyntaf. Y ddau gategori yw dyledion sy’n flaenoriaeth a dyledion na sy’n flaenoriaeth.

Dyled sy’n flaenoriaeth

Mae dyled sy’n flaenoriaeth yn golygu y byddech yn colli rhywbeth os nad ydych yn ei dalu. Yn sgil y ffaith eich bod yn mynd i golli rhywbeth, mae’r dyledion yma yn bwysicach nag eraill. Os oes dyledion sy’n flaenoriaeth a dyledion na sy’n flaenoriaeth gennych, mae’n hanfodol eich bod yn delio gyda’r dyledion sy’n flaenoriaeth yn gyntaf.

Esiampl o ddyled sy’n flaenoriaeth

Yr hyn sy’n digwydd os nad ydych yn talu

Morgais neu ôl-ddyledion benthyciad diogel

Adfeddiannu’r eiddo

Ôl-ddyledion rent

Taflu allan o’ch eiddo

Ôl-ddyledion treth cyngor

Carchar (os ydych yn gwrthod neu’n esgeuluso talu)

Ôl-ddyledion nwy / trydan

Datgysylltu

Dirwyon gan lysoedd yr ynadon

Carchar

Ôl-ddyledion cynhaliaeth plant

Carchar / gwahardd rhag gyrru (os ydych yn gwrthod neu’n esgeuluso talu)

Ôl-ddyledion prynu / llogi

Adfeddiannu’r hyn sydd wedi ei brynu / llogi

 

Dyled na sy’n flaenoriaeth

Mae dyled na sy’n flaenoriaeth yn medru cynnwys cardiau credyd, benthyciadau diogel a gorddrafft. Mae hefyd deuluoedd a ffrindiau.

Dylai holl gredydwyr y dyledion na sy’n flaenoriaeth gael eu trin yn deg. Ni ddylech wneud taliadau llawn i un credydwr tra’n lleihau’r swm sydd yn cael ei dalu i un arall. Os nad ydych yn medru fforddio isafswm sydd i’w dalu i unrhyw un o’ch credydwyr, dylech wneud taliadau llai iddynt hwy oll ar raddfa pro rata. Mae modd i chi ganfod mwy am hyn yn yr adran hunan-negodi.

Bydd cynghorydd dyled yn eich helpu chi i wahaniaethu rhwng y dyledion sy’n flaenoriaeth a’r hyn na sy’n flaenoriaeth a’n esbonio'r hyn sydd ar gael iddynt ddelio gyda hwy. Mae modd i chi ganfod cynghorydd dyled yn ein hadran cysylltiadau defnyddiol.  

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Dyledion sy’n flaenoriaeth a dyledion na sy’n flaenoriaeth
 2. Cyfrifon banc a dyledion
 3. Llunio taflen gyllideb
 4. Negodi taliadau llai o ran eich dyledion
 5. Cynlluniau Rheoli Dyled Am Ddim
 6. Gorchymyn Gweinyddu
 7. Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled
 8. Trefniant Gwirfoddol Unigol
 9. Methdaliad
 10. Dileu Dyledion
 11. A fyddaf yn cael fy 'nghosbrestru’?
 12. Beth mae credydwyr yn medru ei wneud os nad wyf yn talu?
 13. A ddylem ddweud wrth y credydwyr am fy iechyd meddwl?
 14. Sicrhau help gan gynghorydd arbenigol
 15. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau