Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi ei gyhoeddi'n gyntaf:
21/11/2023

prif awgrymiadau

Rheoli eich arian ac iechyd meddwl ar Ddydd Gwener y Gwario a Dydd Llun Seiber

Mae Dydd Gwener y Gwario a Dydd Llun Seiber yn amser pan mae llawer o fanwerthwyr yn cynnig gostyngiadau a bargeinion sydd ar yr wyneb yn ymddangos yn gyfle gwych. Yn anffodus, mae Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber yn ein hannog i wario arian ar bethau efallai na allwn eu fforddio a hefyd nad oes eu hangen mewn gwirionedd.

Yn erbyn cefndir o argyfwng costau byw, efallai y bydd Dydd Gwener y Gwario a Dydd Llun Seiber yn apelio’n fawr eleni wrth i ni geisio gwneud arbedion a thorri costau. Fodd bynnag, os ydych yn prynu eitemau nad oes eu hangen arnoch mewn gwirionedd, nid ydych yn gwneud arbediad. Er y gall gwario arian lenwi bwlch neu angen ond pan fyddwch chi'n gwario arian nad oes gennych chi, gall gael effaith andwyol ar eich iechyd meddwl.

Mae'r ddau ddigwyddiad gwerthu yn annog gwariant ac er y gallech chwilio am lawer iawn efallai y byddwch mewn perygl o wario mwy nag yr ydych wedi'i gynllunio. Gall hyn eich gadael mewn dyled ac effeithio ar eich iechyd meddwl a'ch arian hirdymor.

Bydd y camau isod yn eich helpu i reoli eich gwariant yn ystod digwyddiadau gwerthu fel Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber.

Yr ofn o golli allan

Gall cyfnodau o iechyd meddwl gwael ychwanegu straen wrth siopa a chyfrannu at wneud penderfyniadau ariannol gwael. Mae Dydd Gwener y Gwario yn ddiwrnod a all achosi straen ychwanegol ac yn aml gall y canlynol gyd-fynd ag ef:

 • Gwneud penderfyniadau byrbwyll.
 • Poeni am y dyfodol
 • Pryder.

Gan mai dim ond am gyfnod cyfyngedig y mae Dydd Gwener Du, gall hyn eich gwthio i wneud pryniannau wedi'u cymell gan ofn; ofn colli llawer iawn.

Astudiaeth achos: Sut mae Casey yn rheoli ei gwariant

Mae gan Casey anhwylder deubegynol. Gall effeithio ar ei hwyliau ac mae'n profi cyfnodau o fania ac iselder.

Pan fydd Casey yn cael pwl o fania, mae'n symud yn gyflym iawn o un pwnc i'r llall ac yn cael ei llenwi â syniadau newydd.

Mae hi hefyd yn mynd yn fyrbwyll iawn a gall wario symiau enfawr o arian ar-lein cyn sylweddoli na all fforddio'r eitemau y mae'n eu prynu.

Mae Casey a'i phartner yn eistedd i lawr bob mis Tachwedd i wneud cyllideb dydd Gwener y Gwario.

Maent hefyd yn cloi holl gardiau credyd Casey i ffwrdd. Mae hyn yn helpu Casey i gofio faint o arian y gall ei wario ac yn ei hatal rhag gorwario.

Mae gennym nifer o awgrymiadau i'ch helpu i reoli eich iechyd meddwl ac arian y Dydd Gwener Du hwn.

1. Blaenoriaethwch eich treuliau yn gyntaf

Cyn i chi wario unrhyw beth, gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon o arian i dalu eich treuliau hanfodol. Mae treuliau hanfodol yn cynnwys:

 • Bwyd
 • Biliau nwy a thrydan
 • Y Dreth Gyngor
 • Morgais neu rent
 • Unrhyw fenthyciadau a sicrhawyd yn erbyn eich cartref

Os nad ydych yn sicr beth yw eich biliau blaenoriaeth, mae gennym ganllaw defnyddiol i nodi'r rhai sy'n bwysig: Biliau â blaenoriaeth a biliau nad ydynt yn flaenoriaeth.

2. Gwnewch restr o'r pethau rydych chi eu heisiau

Mae'n hawdd iawn gorwario ar Ddydd Gwener y Gwario a Dydd Llun Seiber. Mae'n bwysig deall y gwahaniaeth rhwng yr eitemau sydd eu hangen arnoch chi a'r eitemau rydych chi eu heisiau. Felly cymerwch ychydig o amser i feddwl am bob eitem a gofynnwch i chi'ch hun - A ydw i eu hangen neu ydw i eisiau nhw.

Yna, gosodwch derfyn i chi'ch hun, naill ai o ran faint y gallwch ei wario neu nifer yr eitemau y byddwch yn eu prynu.

Os ydych chi'n siopa am fargeinion Dydd Gwener y Gwario ar gyfer anrhegion Nadolig, pen-blwydd neu anrhegion personol, gall creu rhestr o'r hyn rydych chi am ei brynu eich atal rhag gorwario.

Bydd cael rhestr hefyd yn eich helpu i amcangyfrif faint fydd pob eitem yn ei gostio. Gall hyn eich helpu i osod eich cyllideb.

3. Siaradwch â rhywun

Os yw'ch iechyd meddwl yn wael, siaradwch ag aelod o'r teulu, ffrind rydych chi'n ymddiried ynddo, neu weithiwr cymorth iechyd meddwl cyn prynu unrhyw beth.

Mae pobl sy'n eich adnabod yn fwy tebygol o ddeall eich iechyd meddwl. Gallant helpu i'ch atal rhag gorwario neu brynu pethau nad ydych eu heisiau neu eu hangen. Gallant hefyd eich helpu i wneud rhestr a gosod cyllideb Dydd Gwener Du.

4. Gosodwch eich cyllideb a chadwch ati

Mae Dydd Gwener Du yn ei gwneud hi'n hawdd iawn gorwario, a gall siopa ar-lein eich pellhau oddi wrth yr eitemau rydych chi'n eu prynu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod cyllideb ar gyfer faint y gallwch fforddio ei wario.

Awgrymiadau da:

 • Gosod terfyn cyllideb ar gyfer gwariant ar-lein a chadw ato.
 • Nid yw'r ffaith bod rhywbeth yn rhatach nag arfer yn golygu ei fod yn fforddiadwy.
 • Defnyddiwch ein cynlluniwr cyllideb i wneud cyllideb ar gyfer Dydd Gwener y Gwario fel eich bod yn gwybod yn union faint y gallwch fforddio ei wario.

5. Cymharwch brisiau Dydd Gwener Du

Unwaith y byddwch wedi gwneud eich rhestr ac wedi gosod eich cyllideb, dylech ymchwilio i ba siopau ar-lein sydd â'r bargeinion gorau o ran pris ac ansawdd.

Mae gwefannau cymharu yn ffordd wych o sicrhau eich bod yn cael y bargeinion gorau ar gyfer Dydd Gwener Du. Cymharwch yr un cynhyrchion bob amser ac ystyriwch gostau dosbarthu os ydych chi'n archebu ar-lein.

Byddwch yn ymwybodol o gostau cudd, fel mynd i mewn i gynllun talu sydd â llog uchel neu gontract sydd â chosb uchel os na fyddwch yn gallu talu’r taliadau misol.

Mae bargeinion â therfyn amser yn aml yn creu ymdeimlad ei fod 'yn awr neu byth' ac yn ein hannog i wario rhag ofn colli allan. Fodd bynnag, yn aml iawn bydd y bargeinion hynny yn dychwelyd yn ddiweddarach yn y flwyddyn neu bydd rhai gwahanol y gallwch gael mynediad atynt. Felly cymerwch ychydig funudau i gwestiynu ai pris Dydd Gwener y Gwario neu Ddydd Llun Seiber fydd y pris gorau a welwch, neu a allech chi aros i gynilo, gan brynu ar amser gwell i chi a'ch cyllideb

6. Cadwch eich derbynebau a gwyddoch eich hawliau defnyddwyr

Cadwch y derbynebau ar gyfer unrhyw beth rydych wedi'i brynu bob amser. Er enghraifft, os ydych wedi prynu dillad, cadwch y tagiau ynghlwm.

Nawr cymerwch funud i feddwl am yr hyn rydych chi wedi'i brynu, a gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi'ch hun:

 • A allaf fforddio hyn?
 • Ydw i wedi cadw at fy nghyllideb?
 • A oes angen yr eitem hon arnaf?

Gall rhai bargeinion Dydd Gwener Du greu llawer o sŵn yn eich pen. Fodd bynnag, gall cymryd eiliad i fyfyrio eich helpu i ateb y cwestiynau hyn.

Cofiwch y rheoliadau contractau defnyddwyr; mae gennych yr hawl i ddychwelyd unrhyw bryniant hyd at 14 diwrnod o'r dyddiad y cawsoch eich nwyddau.

7. Defnyddiwch y dull ‘jam-jar’ o arbed

Mae'r dull ‘jar jam’ yn ffordd o rannu'ch arian yn sawl cronfa ar gyfer treuliau gwahanol. Mae llawer o gyfrifon banc bellach yn cynnig cyfrif ‘jar jam’ i chi symud arian parod i gronfeydd eraill. Gallwch chi labelu pob jar.

Er enghraifft:

 • Bwyd
 • Biliau
 • Dyled
 • Dydd Gwener Du

Gallech gael pot ‘jam-jar’ yn eich cyfrif banc ar gyfer Dydd Gwener y Gwario yn unig. Bydd hyn yn eich helpu i weld faint o arian y gallwch ei wario ar Ddydd Gwener y Gwario ac yn eich atal rhag gorwario.

8. Talu lwfans wythnosol i chi'ch hun

Gan ddefnyddio'r dull jam-jar, gallech dalu swm wythnosol i chi'ch hun bob dydd Llun. Gallwch ddefnyddio cyfrifon jar jam i roi eich lwfans wythnosol i mewn. Unwaith y byddwch wedi talu eich holl dreuliau, gallai unrhyw beth sydd ar ôl gael ei wario neu ei drosglwyddo i Ddydd Gwener y Gwario neu ‘jar jam’ arall. Gall hyn eich helpu i gadw at eich cyllideb. Deall eich iechyd meddwl a'ch sefyllfa ariannol.

9. Deallwch eich iechyd meddwl a’ch sefyllfa ariannol

A all eich iechyd meddwl effeithio ar eich gallu i reoli eich arian yn effeithiol. Gofynnwch i chi'ch hun:

 • Pam ydych chi'n gwario arian?
 • Pa sefyllfaoedd sy'n gwaethygu eich iechyd meddwl? Gallai enghreifftiau gynnwys dyledion, talu biliau, agor biliau, siarad â phobl ac ati.

Gallwch ddarllen ein canllawiau ar sut y gall pryderon ariannol effeithio ar eich iechyd meddwl a sut y gall eich cyflwr iechyd meddwl effeithio ar sut rydych yn rheoli eich arian.

Gallwch hefyd lawrlwytho ein Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl ac Arian. Mae hwn yn adnodd rhad ac am ddim i'ch helpu i ddeall, rheoli a gwella eich iechyd meddwl ac ariannol.

10. Gofynnwch am help bob amser os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl ac arian

Dylech bob amser gael help os ydych yn ei chael yn anodd rheoli eich iechyd meddwl a'ch arian. Bydd iechyd meddwl gwael yn effeithio'n ddifrifol ar eich gallu i reoli eich arian.

Os ydych yn teimlo fod eich sefyllfa ariannol ac iechyd meddwl yn mynd y tu hwnt i’ch rheolaeth, dylech gysylltu â Rethink Mental Illness sy’n cynnig cymorth iechyd meddwl am ddim, neu elusen dyled i gael cyngor ariannol am ddim.

Prif awgrymiadau a chyngor

 1. A ddylech chi boeni am gynnydd mewn cyfraddau llog morgeisi?
 2. Beth yw gorbryder ariannol?
 3. Pam fod dyledion yn medru effeithio ar unrhyw un a sut y mae gwarth yn lywio ein perthynas ag arian
 4. Pam fod y gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian yn helpu pobl gyda phroblemau iechyd meddwl ac arian
 5. Tips ar gyfer rheoli eich arian a’ch iechyd meddwl yn 2023
 6. Gadewch i Ni Siarad am Iechyd Meddwl Myfyrwyr: Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion
 7. Beth i wneud os yw pryderon ariannol yn effeithio ar eich iechyd meddwl
 8. Rheoli eich arian ac iechyd meddwl ar Ddydd Gwener y Gwario a Dydd Llun Seiber
 9. FCA/AYA yn cyhoeddi rheolau newydd ar gynnyrch ‘prynu nawr a thalu wedyn’ a gorddrafftau

Other Top Tips & Advice

You may find this other advice useful.

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau