Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi ei gyhoeddi'n gyntaf:
12/10/2023

prif awgrymiadau

Gadewch i Ni Siarad am Iechyd Meddwl Myfyrwyr: Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion

GettyImages-1204944042

Mae dydd Iau, Mawrth 9fed 2023 yn nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol. Wedi'i ohirio'n wreiddiol o 2 Mawrth, mae'r diwrnod ymwybyddiaeth yn cael ei redeg gan Student Minds a Rhwydwaith Cynghorwyr Iechyd Meddwl Prifysgolion a bydd yn annog y genedl i siarad am bwysigrwydd iechyd meddwl myfyrwyr.

Yma, rydym yn rhannu rhai awgrymiadau ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl fel myfyriwr a rhai o'r gwahanol ffyrdd y gallwch nodi Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgol.

Iechyd Meddwl Myfyrwyr Yn ystod Pandemig COVID-19

Mae’r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod cythryblus i fyfyrwyr. Mae colli allan ar addysgu wyneb yn wyneb a threulio amser gyda ffrindiau wedi cael effaith ar iechyd meddwl llawer o fyfyrwyr.

Yn ôl Student Minds, dywedodd 74% o fyfyrwyr fod COVID-19 wedi cael effaith negyddol ar eu hiechyd meddwl a’u lles yn y brifysgol.

Roedd addysg uwch yn wynebu heriau sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19 pan newidiodd y byd addysg i weithio o bell yn gyfan gwbl. Gadawodd hyn yn ei dro filoedd o fyfyrwyr yn ynysig oddi wrth eu cyfoedion a llai o gefnogaeth gan staff academaidd.

Cafodd llawer o fyfyrwyr hefyd eu heffeithio'n ariannol gan y pandemig oherwydd cau'r economi.

Fodd bynnag, er bod y pandemig bellach wedi cilio, nid yw'r pwysau ar fyfyrwyr wedi lleihau. Gyda llawer o ofynion a disgwyliadau, mae'n hawdd i fyfyrwyr deimlo eu bod wedi'u llethu.

Beth yw Rhai o'r Straen sy'n Effeithio ar Fyfyrwyr?

Mae prifysgol yn gyfnod llawn straen a all weithiau arwain at iechyd meddwl gwael ymhlith myfyrwyr.

Yn ôl ymchwil a gynhaliwyd gan yr elusen iechyd meddwl Mind, mae gan 1 o bob 5 myfyriwr ddiagnosis o broblem iechyd meddwl.

Mae rhai o'r straeniau cyffredin y mae myfyrwyr yn eu hwynebu yn cynnwys:

 • Byw oddi wrth deulu a ffrindiau am y tro cyntaf,
 • Cydbwyso swydd ran-amser ag ymrwymiadau prifysgol,
 • Gwneud ffrindiau newydd,
 • Cwrdd â therfynau amser niferus ac astudio ar gyfer arholiadau,
 • Rheoli cyllid a dysgu sut i gyllidebu

Mae myfyrwyr yn agored i’r problemau iechyd meddwl canlynol:

 • Pryder
 • Iselder
 • Anhwylderau bwyta
 • Teimladau’n ymwneud gyda hunanladdiad 

Mae rhai o’r ffyrdd y gall problemau iechyd meddwl eu cyflwyno eu hunain yn cynnwys:

 • Teimlo'n isel a heb gymhelliant,
 • Teimlo'n bryderus ac wedi'ch llethu
 • Colli diddordeb mewn pethau rydych chi'n eu mwynhau fel arfer,
 • Tynnu'n ôl o sefyllfaoedd cymdeithasol,
 • Aflonyddwch cwsg fel gor-gysgu neu gael trafferth ag anhunedd.

Sut Alla i Gymryd Rhan yn Niwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion?

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi nodi Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion.

1. Lledaenwch y gair ar-lein

Mae cyfryngau cymdeithasol yn arf pwerus. Un o’r ffyrdd hawsaf o gymryd rhan yn Niwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion yw ymgysylltu ag eraill ar-lein drwy ddefnyddio’r hashnod #DiwrnodIechydPrifysgolion

2. Codi Arian ar ran Student Minds

Beth am hel eich ffrindiau i gynnal digwyddiad yn eich prifysgol? Gallai hyn fod yn noson bingo ar-lein, yn arwerthiant pobi, neu hyd yn oed yn dosbarthu taflenni ar draws y campws i wneud myfyrwyr yn ymwybodol o bwysigrwydd siarad am iechyd meddwl.

3. Ymunwch â digwyddiad a gynhelir gan brifysgol

Mae llawer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal i nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol. Er enghraifft, mae Prifysgol De Cymru yn cynnal Taith Gerdded Lles am 12 p.m. ar ddydd Iau 9fed Mawrth.

4. Ymgyfarwyddo â gwasanaethau llesiant eich prifysgol

Mae gan bob prifysgol ddyletswydd i ofalu am les ei myfyrwyr.  Bydd gan eich prifysgol wasanaeth anabledd a lles a fydd yn gyfrifol am gefnogi myfyrwyr gyda'u hiechyd corfforol a meddyliol.

Mae gwasanaethau anabledd y Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o gymorth gan gynnwys:

 • Rhaglenni lles fel ymwybyddiaeth ofalgar a rheoli straen
 • Cwnsela un-i-un
 • Addasiadau i ddysgu ac addysgu
 • Therapïau grŵp
 • Therapi ymddygiad gwybyddol (CBT)

Fodd bynnag, mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â'ch meddyg teulu os ydych yn cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl.

Yn ogystal â thrafod opsiynau triniaeth posibl a'ch helpu i reoli'ch iechyd meddwl, bydd eich meddyg teulu hefyd yn ddefnyddiol i chi ddarparu llythyr meddygol i gefnogi unrhyw amgylchiadau personol yr hoffech eu cyflwyno i'ch prifysgo

Cymorth ar gyfer Eich Myfyriwr Iechyd Meddwl a Phryderon Ariannol

Gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian

Gall bod yn fyfyriwr roi straen ar eich arian, yn enwedig yn ystod yr argyfwng costau byw presennol.

Yma yn y Gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian, mae gennym ystod o offer a fydd yn gwneud rheoli arian yn haws.

Mae yna gynllunydd cyllideb rhad ac am ddim a fydd yn eich helpu i reoli eich arian a blaenoriaethu biliau.

Gallwch hefyd lawrlwytho’r pecyn cymorth iechyd meddwl ac arian rhad ac am ddim, sy’n ffordd wych o’ch helpu i reoli eich iechyd meddwl ac arian.

Adferiad

Mae Adferiad Recovery, sydd wedi’i leoli yn Ne Cymru, yn darparu gwasanaethau i bobl â chyflyrau iechyd meddwl ac sy’n camddefnyddio sylweddau sy’n cyd-ddigwydd a materion cysylltiedig.

Cyllid Myfyrwyr

Efallai y bydd gennych hawl i gyllid myfyrwyr israddedig trwy Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Gall hyn fod yn ymwneud â benthyciadau myfyrwyr, cymhwysedd, taliadau, a ffioedd dysgu. Gallant hefyd roi cyngor ar unrhyw gyllid ychwanegol y gallech fod â hawl iddo unwaith y byddant wedi derbyn eich cais wedi'i gwblhau.

Er enghraifft, os oes gennych anabledd neu anghenion dysgu ychwanegol, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer y Lwfans Myfyrwyr Anabl.

Mae Cronfeydd Dewisol hefyd ar gael i fyfyrwyr sy'n profi caledi ariannol wrth astudio.

Prif awgrymiadau a chyngor

 1. A ddylech chi boeni am gynnydd mewn cyfraddau llog morgeisi?
 2. Beth yw gorbryder ariannol?
 3. Pam fod dyledion yn medru effeithio ar unrhyw un a sut y mae gwarth yn lywio ein perthynas ag arian
 4. Pam fod y gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian yn helpu pobl gyda phroblemau iechyd meddwl ac arian
 5. Tips ar gyfer rheoli eich arian a’ch iechyd meddwl yn 2023
 6. Gadewch i Ni Siarad am Iechyd Meddwl Myfyrwyr: Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion
 7. Beth i wneud os yw pryderon ariannol yn effeithio ar eich iechyd meddwl
 8. Rheoli eich arian ac iechyd meddwl ar Ddydd Gwener y Gwario a Dydd Llun Seiber
 9. FCA/AYA yn cyhoeddi rheolau newydd ar gynnyrch ‘prynu nawr a thalu wedyn’ a gorddrafftau

Other Top Tips & Advice

You may find this other advice useful.

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau