Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Y Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl ac Arian

Adnodd i’ch helpu i ddeall, rheoli a gwella eich iechyd meddwl ac ariannol yw’r Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl ac Arian.

Gallwch ei ddefnyddio i helpu i lywio sgyrsiau gyda’ch gweithiwr gofal iechyd perthnasol am eich iechyd meddwl a’ch arian. Gallwch fynd ag ef gyda chi i unrhyw apwyntiadau i drafod arian neu ddyled y byddwch o bosibl yn eu mynychu.

*Os ydych yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol y mae arnoch eisiau defnyddio’r Pecyn Cymorth gyda’ch cleifion, cliciwch yma am ragor o wybodaeth (English language only).

Lawrlwytho’r Pecyn Cymorth

Pam defnyddio’r Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl ac Arian?

Bydd y Pecyn Cymorth yn helpu i lywio sgyrsiau am iechyd meddwl ac arian gyda’ch gweithiwr gofal iechyd neu ymgynghorydd dyled. Fe’i cydgynhyrchwyd gyda phobl sydd â phrofiad personol o anawsterau gydag iechyd meddwl ac arian a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n cynorthwyo pobl i reoli eu hiechyd meddwl a’u harian.

Gall y Pecyn Cymorth eich helpu i:

  • Ddeall y berthynas rhwng arian ac iechyd meddwl.
  • Dysgu technegau huhangymorth ar gyfer rheoli eich gorbryder ac iechyd meddwl mewn perthynas â’ch gofidiau ynghylch arian.
  • Cymryd rheolaeth ar eich materion ariannol.
Help-With-Mortage-Payments

Beth sydd yn y Pecyn Cymorth

Mae’r Pecyn Cymorth wedi’i rannu’n wahanol adrannau, gan eich galluogi i ddewis pa rai sy’n berthnasol i chi. Rydym yn argymell bod pawb yn cwblhau Adran 1 yn gyntaf. Nid oes rhaid i chi fynd drwy’r adnodd i gyd ar unwaith; gallwch ddod yn ôl ato unrhyw bryd.

  1. Iechyd meddwl ac arian: Ble i ddechrau
  2. Paratoi i weithredu
  3. Deall eich materion ariannol
  4. Dod o hyd i’ch ffordd trwy’r system budd-daliadau
  5. Cymorth
  6. Cyfeirio a threfnydd apwyntiadau

Lawrlwythwch eich copi rhad-ac-am-ddim o’r

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl ac Arian

Lawrlwythwch y Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl ac Arian i’ch helpu i ddeall, rheoli a gwella eich iechyd meddwl ac ariannol.

Mae’r ffeil PDF ddigidol ryngweithiol hon yn eich galluogi i weithio drwy’r ddogfen ar unrhyw ddyfais a chadw’r hyn yr ydych wedi’i roi i mewn bob tro. Y tro nesaf, gallwch agor eich ffeil PDF wedi’i chadw a pharhau â’ch siwrnai.

Lawrlwytho’r Pecyn Cymorth
MHMA-Mockup

Lawrlwytho taflenni gweithgareddau’r Pecyn Cymorth

Mae’r taflenni gweithgareddau hyn wedi’u cynnwys yn y Pecyn Cymorth llawn, ond efallai y byddwch yn dymuno’u hargraffu’n unigol i weithio drwyddynt. Maent yn cynnwys meithrin hyder, hunanofal, datrys problemau, blaenoriaethu biliau ac incwm a thaliadau allan.

download-file-icon
Alma’s stori

Alma’s stori

Roeddwn wedi mynd i ddyled o £30,000 cyn i mi dderbyn diagnosis o anhwylder deubegynol. Roeddwn wedi defnyddio cwmni dyled masnachol a oedd yn hollol ddiwerth ond rwyf wedi troi cornel erbyn hyn.

Mwy o wybodaeth
Garrick’s stori

Garrick’s stori

Bu farw fy mab, dioddefais iselder ac felly, nid oeddwn yn medru gweithio na thalu biliau ond rwyf yn ymdopi gyda phethau erbyn hyn... nid oeddwn wir yn ymdopi, roeddwn yn cael trafferth. Nid oeddwn yn cysgu, ac roeddwn yn orbryderus drwy’r amser.

Mwy o wybodaeth
Katherine's stori

Katherine's stori

Mae sgitsoffrenia gan fy chwaer ac roedd yn gwario pob ceiniog a oedd ganddi. Mae pŵer atwrneïaeth arhosol gennyf erbyn hyn, ac rwyf yn gofalu am ei harian ac mae pethau dipyn gwell erbyn hyn.

Mwy o wybodaeth
Darllenwch yr holl straeon

Cyngor iechyd meddwl ac arian

Yn ychwanegol at y Pecyn Cymorth, mae gennym lawer o erthyglau manwl a all eich helpu i reoli eich sefyllfa o ran iechyd meddwl ac arian yn well.

Cyngor ar fudd-daliadau lles

Mae ymgeisio am fudd-daliadau gyda chyflwr iechyd meddwl yn gallu bod yn frawychus. Mae ein canllawiau hawdd i’w deall yn egluro popeth o safbwynt iechyd meddwl.

Cyngor ar reoli arian

Mae rheoli eich arian yn gallu bod yn anodd, a gall eich iechyd meddwl ddioddef os ydych yn ymdrin â gofidiau ynghylch arian.

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau