Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
05/10/2023

Pa mor gyffredin yw sgamiau a thwyll ar y rhyngrwyd?

 1. Trosolwg
 2. Pa mor gyffredin yw sgamiau a thwyll ar y rhyngrwyd?
 3. Pa fathau o sgamiau a thwyll sy'n bodoli?
 4. Sut i adnabod sgamiau a thwyll?
 5. Cyngor i osgoi sgamiau a thwyll
 6. Sut mae sgamiau a thwyll yn ymwneud ag iechyd meddwl
 7. Beth i'w wneud os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n cael eich twyllo neu wedi cael eich twyllo?
 8. Other Useful Links

internet scams, debt and mental health

Mae sgamiau a thwyll yn gyffredin iawn ar y rhyngrwyd, ac felly mae'n bwysig bod yn barod. Canfu ymchwil a gynhaliwyd yn 2022 ar ran Ofcom: 

 • Mae bron i 9 o bob 10 o oedolion sy'n defnyddio'r rhyngrwyd (87%) wedi dod ar draws cynnwys ar-lein y maent yn credu ei fod yn sgam neu'n dwyll. 
 • Dywedodd bron i hanner (46%) y defnyddwyr rhyngrwyd sy'n oedolion eu bod wedi cael eu denu'n bersonol i gymryd rhan mewn sgam ar-lein neu dwyll. 
 • Dywedodd 39% eu bod yn adnabod rhywun oedd wedi dioddef sgam ar-lein neu dwyll. 
 • Collodd 25% o'r rhai a ddaeth ar draws sgam neu dwyll arian o ganlyniad i hyn. 
 • Dywedodd traean (34%) fod y sgam neu'r twyll wedi cael effaith negyddol uniongyrchol ar eu hiechyd meddwl. 
  • Y mathau mwyaf cyffredin o sgamiau neu dwyll a brofir yw: 
  • Twyll dynwared (51%) 
  • Nwyddau ffug (42%) 
  • Sgamiau buddsoddi, pensiwn, neu sgamiau “dod yn gyfoethog yn gyflym” eraill (40%) 
  • Twyll meddalwedd cyfrifiadurol neu sgamiau ransomware (37%)
 • Y lle mwyaf tebygol o ddod ar draws sgamwyr neu dwyll ar-lein yw e-bost (30%) a ffrydiau newyddion cyfryngau cymdeithasol (12%). Y ffordd fwyaf cyffredin o gysylltu â dioddefwyr posibl yw drwy neges uniongyrchol ar cyfryngau cymdeithasol (41%). 
 • Yn ôl Ofcom, er y gall unrhyw un ddioddef sgamiau, gallai rhai gwendidau eu gwneud yn fwy tebygol, gan gynnwys:
  • Anawsterau gwybyddol gan gynnwys niwroamrywiaeth a dementia,
  • Unigrwydd neu awydd am gysylltiad,
  • Dyled, yr argyfwng costau byw, neu awydd i ddod yn gyfoethog yn gyflym,
  • Hunan-barch isel,
  • Tyfu i fyny gydag ymlyniadau neu berthnasoedd ansicr, fel cam-drin emosiynol plentyndod neu rieni absennol. 

Yn ogystal, canfu’r Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl fod pobl â phroblemau iechyd meddwl deirgwaith yn fwy tebygol o ddioddef sgam ar-lein. 

Mae hyn yn golygu, gyda straen ynghylch yr argyfwng costau byw a chyfraddau llog morgeisi cynyddol, bod atal sgam a thwyll fod yn bwysicach nawr nag erioed, yn enwedig i bobl ag afiechyd  meddwl. 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Pa mor gyffredin yw sgamiau a thwyll ar y rhyngrwyd?
 3. Pa fathau o sgamiau a thwyll sy'n bodoli?
 4. Sut i adnabod sgamiau a thwyll?
 5. Cyngor i osgoi sgamiau a thwyll
 6. Sut mae sgamiau a thwyll yn ymwneud ag iechyd meddwl
 7. Beth i'w wneud os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n cael eich twyllo neu wedi cael eich twyllo?
 8. Other Useful Links
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau