Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
05/10/2023

Sut mae sgamiau a thwyll yn ymwneud ag iechyd meddwl

 1. Trosolwg
 2. Pa mor gyffredin yw sgamiau a thwyll ar y rhyngrwyd?
 3. Pa fathau o sgamiau a thwyll sy'n bodoli?
 4. Sut i adnabod sgamiau a thwyll?
 5. Cyngor i osgoi sgamiau a thwyll
 6. Sut mae sgamiau a thwyll yn ymwneud ag iechyd meddwl
 7. Beth i'w wneud os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n cael eich twyllo neu wedi cael eich twyllo?
 8. Other Useful Links

Canfu ymchwil a gynhaliwyd gan y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl fod pobl sydd wedi profi anawsterau iechyd meddwl deirgwaith yn fwy tebygol na gweddill y boblogaeth o fod wedi dioddef sgam ar-lein. Gallai pobl sy’n profi anawsterau iechyd meddwl fod mewn perygl o gael eu twyllo ac o bosibl fod yn darged ar gyfer sgamio oherwydd efallai fod ganddynt: 

 • anhawster i wneud penderfyniadau, 
 • mwy o fyrbwylltra, 
 • profiad o ynysu, 
 • pwysau ac anawsterau ariannol,
 • mwy o ymgysylltu ar-lein,
 • llai o egni neu gymhelliant,
 • amharodrwydd i roi gwybod am sgam. 

Effeithiau iechyd meddwl yn sgil profi sgam neu dwyll 

Gall dod yn ddioddefwr sgam neu dwyll fod yn drallodus a thrawmatig i unrhyw un, ond i bobl sydd eisoes yn byw ag anawsterau iechyd meddwl, gallai effeithio’n negyddol arnynt yn ddyfnach. 

Efallai y byddwch chi'n teimlo'n ffôl eich bod chi wedi cwympo am sgam, er gwaethaf cymryd pob rhagofal neu gredu na fyddech chi'n agored i niwed. Fodd bynnag, yn ôl Ofcom, mae rhan o becyn cymorth sgamiwr yn cynnwys technegau i ennill eich ymddiriedaeth ac amharu ar eich proses gwneud penderfyniadau. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 • Cyswllt cyson a negeseuon at ddioddefwyr, 
 • Adrodd hanesion caledi, 
 • Rhoi elw i ddioddefwyr ar eu buddsoddiad cychwynnol, 
 • Bod yn swynol,
 • Pwysleisio sensitifrwydd amser (h.y. gweithredu'n gyflym neu golli allan). 

Os ydych wedi cael eich twyllo unwaith o’r blaen, mae’n bosibl y cewch eich targedu eto. Canfu Ofcom fod dieithriaid wedi cysylltu â 29% o ddioddefwyr yn amlach ers eu profiad, a sylwodd 38% ar swm uwch na’r arfer o gynnwys amheus ar wefannau y maent yn ymweld â nhw ers eu profiad. Gall hyn fod oherwydd bod dioddefwyr yn cael eu rhoi ar restrau o dargedau y gellir eu rhannu rhwng sgamwyr. 

O waith ymchwil teimlai pedwar o bob deg o ymatebwyr a oedd wedi dioddef sgamiau ar-lein eu bod wedi profi effaith negyddol fawr ar eu hiechyd meddwl. 

Os ydych wedi dioddef sgamio, gallwch deimlo ystod eang o emosiynau a meddyliau a all ddylanwadu ar eich ymddygiad - gall y rhain hefyd newid dros amser, megis: 

 • yn ddig neu dan straen,
 • cywilydd neu embaras,
 • yn drist neu'n isel, 
 • amharodrwydd i dderbyn mai sgam ydoedd, 
 • teimlo mai eich bai chi ydoedd, 
 • cael trafferth cysgu, 
 • teimlo'n anniogel neu eisiau tynnu'n ôl, 
 • yn poeni neu'n poeni y gallai ddigwydd eto, 
 • amharod i ymgysylltu â phobl neu sefyllfaoedd fel y digwyddiad sgamio, 
 • ymdeimlad o golled neu frad tuag at y sgamiwr y gallech fod wedi ymddiried ynddo, 
 • colli hyder neu osgoi sefyllfaoedd sy'n eich atgoffa o'r digwyddiad. 

Os ydych chi wedi dioddef sgam ar-lein, mae’n bwysig cofio pa mor gyffredin ydyn nhw, a pha mor soffistigedig yw tactegau sgamwyr. 

Os ydych wedi cael eich twyllo, mae’n bwysig nid yn unig adrodd amdano ond hefyd ceisio cymorth i chi’ch hun, boed hynny’n estyn allan at berson dibynadwy neu’n ceisio cymorth gan eich meddyg teulu neu gwnselydd. 

Mae Cymorth i Ddioddefwyr hefyd yn cynnig cymorth emosiynol ar ôl dod yn ddioddefwr trosedd. 

Cymorth i Ddioddefwyr: 08 08 16 89 111 (24 awr y dydd, 365 diwrnod) neu gallwch gyflwyno cais am gymorth 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Pa mor gyffredin yw sgamiau a thwyll ar y rhyngrwyd?
 3. Pa fathau o sgamiau a thwyll sy'n bodoli?
 4. Sut i adnabod sgamiau a thwyll?
 5. Cyngor i osgoi sgamiau a thwyll
 6. Sut mae sgamiau a thwyll yn ymwneud ag iechyd meddwl
 7. Beth i'w wneud os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n cael eich twyllo neu wedi cael eich twyllo?
 8. Other Useful Links
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau