Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Gofal Cymdeithasol

 1. Ble allaf gael cymorth ar gyfer iechyd meddwl?
 2. Gofal Cymdeithasol
 3. Pa wasanaethau gofal cymdeithasol sydd ar gael?
 4. Grwpiau Cymorth
 5. Camau nesaf
Dylai Gofal Cymdeithasol i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru gael ei ddarparu gan eich Awdurdod Lleol. Efallai y bydd eich Awdurdod Lleol yn cael ei alw'n 'Cyngor Lleol' neu'r 'Cyngor'.

Dylai Gofal Cymdeithasol i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru gael ei ddarparu gan eich Awdurdod Lleol. Rhaid i’ch Awdurdod Lleol i ddarparu gofal cymdeithasol os ydych yn cwrdd â’r meini prawf sydd wedi eu cynnwys yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Er mwyn cadarnhau cymhwysedd ar gyfer gofal a chymorth a reolir, mae Awdurdodau Lleol yn defnyddio Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwysedd) (Cymru) 2015.

Mewn pob un achos, rydym yn asesu angen/anghenion yr unigolyn, yn hytrach na’r person, yn erbyn y meini prawf cymhwysedd.

Rhaid cwrdd â phedwar meini prawf penodol.

 1. Mae’r angen yn deillio o’ch afiechyd corfforol neu feddyliol, oedran, anabledd, dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau neu amgylchiadau tebyg
 1. Mae’r angen yn ymwneud ag un neu fwy o’r canlynol:
  • Gallu i ofalu am eich hun neu ymgymryd â dyletswyddau bob dydd,
  • Gallu i gyfathrebu,
  • Diogelu rhag niwed neu esgeulustod,
  • Cymryd rhan yn y gwaith, gweithgareddau addysgol, dysgu neu hamdden,
  • Cynnal neu ddatblygu perthynas gydag aelodau teulu neu unigolion pwysig eraill,
  • Datblygu a chynnal perthnasau cymdeithasol a chymryd rhan yn y gymuned, neu
  • Ymgymryd â chyfrifoldebau gofalu am blentyn.

3.Mae’r angen yn fath o angen sydd yn golygu nad ydych yn medru diwallu’r angen hwnnw naill ai:

 • Ar ben eich hun; neu
 • Gyda gofal chymorth eraill sydd yn fodlon darparu’r fath ofal a chymorth; neu
 • Gyda chymorth y gwasanaethau yn y gymuned.

Rydych yn annhebygol o gyflawni un neu fwy o’ch amcanion personol oni bai bod yr awdurdod lleol yn darparu neu’n trefnu gofal a chymorth er mwyn diwallu’r angen neu’n caniatáu bod modd diwallu’r angen drwy wneud taliad uniongyrchol.

4.Eich Cynllun Gofal a Chymorth

Os yw’r asesiad yn dynodi bod eich anghenion yn gymwys ar gyfer cymorth neu wasanaethau gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, byddant yn trafod eich opsiynau gyda chi o ran y cymorth sydd ar gael o bosib ac yn llunio Cynllun Gofal a Chymorth gyda chi. Mae’r Cynllun Gofal a Chymorth yn nodi sut y bydd eich anghenion yn cael eu diwallu a pha ganlyniadau y maent yn ceisio eu cyflawni. Byddwch yn derbyn copi er mwyn i chi ei gadw’n ddiogel.

Nid oes tâl am yr asesiad neu am roi cyngor a gwybodaeth i chi ond mae’r Awdurdod Lleol a’r partneriaid trydydd sector o bosib yn codi tâl am rai o’r gwasanaethau y maent yn darparu.

Byddant yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ffioedd y bydd rhaid i chi dalu cyn derbyn unrhyw wasanaethau.

Mae modd i chi ganfod mwy o wybodaeth am y pwnc hwn ar ein gwefan neu yn ein  hadran talu am ofal cymdeithasol.

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Ble allaf gael cymorth ar gyfer iechyd meddwl?
 2. Gofal Cymdeithasol
 3. Pa wasanaethau gofal cymdeithasol sydd ar gael?
 4. Grwpiau Cymorth
 5. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau